Pravidla soutěže – #HrdinkaMATY: Selfie a zážitek za 15 000 Kč

Tato Pravidla (dále jen „Pravidla”) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a závazně stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem:

Soutěž s #HrdinkaMATY pořádané na facebookovém profilu Pracovní plošiny – STATECH s.r.o. a instagramovém profilu statechcz (dále jen „Soutěž”).

 

1. Pořadatel a organizátor Soutěže

 

  • Pořadatelem Soutěže je společnost STATECH s.r.o., IČO: 27402975, se sídlem Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice (dále jen „organizátor“ nebo „správce“)

 

2. Termín a místo konání Soutěže

 

  • Soutěž je vedena na facebookové stránce Pracovní plošiny – STATECH s.r.o. (https://www.facebook.com/Plosiny) (dále jen „Aplikace soutěže”) a instagramové stránce statechcz (https://www.instagram.com/statechcz/), propagována na facebookových a instagramových stránkách STATECH & mateco (dále jen „Fanpage”), případně dalších komunikačních kanálech.

 

  • Soutěž pozůstává ze sdílení fotografií a videí s hrdinkou MATY na sociálních sítích s hashtagem #HrdinkaMATY nebo je můžete poslat na e-mail marketing@statech.cz.  Konkrétní termín konání Soutěže bude uveden v daném příspěvku na zmíněných stránkách, kterým bude Soutěž vyhlášena. Soutěž bude ukončena v lednu 2024.

 

  • Pořadatel bude o Soutěži informovat na svých facebookových a instagramových profilech a dalších online a offline kanálech.

 

  • Tato Soutěž není žádným způsobem organizována, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto Soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook nemají žádné závazky vůči Účastníkům této Soutěže.
  • Soutěž bude probíhat na území České a Slovenské republiky.

 

3. Účastníci Soutěže

 

  • Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby trvale bydlící na území České a Slovenské republiky starší 18 let, mladší osoby pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník”), které jsou registrovány na sociální síti Facebook a Instagram, mají po celou dobu Soutěže aktivní svůj účet na Facebooku a Instagramu a splní stanovená Pravidla Soutěže. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení Soutěže v souladu s těmito Pravidly.
  • Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook a Instagram.
  • Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele, pracovníci Správce a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků, jakož i jim osoby blízké dle §22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Rodinnými příslušníky se rozumí i bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele nebo Správce v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.
  • Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné Účastníky, Správce / Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít Pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito Pravidly nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné. Každý soutěžící se smí účastnit soutěže jen jednou.
  • Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování či Facebookový/Instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook a Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření Správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook a Instagram.
  • Účastník účastí v Soutěži (odesláním soutěžního příspěvku) prohlašuje, že je jediným autorem vložené fotografie nebo videa a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník je povinen pořadateli kdykoli na jeho žádost toto prokázat. V případě, že zasláním soutěžní fotografie či videa nebo sdílením soutěžní fotografie či videa dojde k porušení práv třetích osob, nese za takové porušení práv třetích osob odpovědnost výlučně Účastník soutěže, který soutěžní dokumenty zaslal / soutěžní fotografie/videa sdílel. Sdílením fotografií a ivdeí účastník souhlasí s tím, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků vůči Účastníku v souvislosti s pořádáním Soutěže. Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje pořadateli a organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval, užíval všemi způsoby bez časového a územního omezení.

 

4. Mechanika Soutěže

 

  • Mechanika Soutěže je popsána v soutěžním Facebook a Instagram příspěvku, kterým je Soutěž vyhlášena. Účastník se zapojí do soutěže tak, že nasdílí na sociálních sítích fotografie či videa s hrdinkou MATY s hashtagem #HrdinkaMATY a nebo nám je pošle na e-mail marketing@statech.cz.
  • Soutěž probíhá na sociální síti Facebook (www.facebook.com) a Instagram (https://www.instagram.com/). Účastník zasláním nebo nasdílením fotografie a videa potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly.
  • V případě, že Účastník bude z důvodu nesplnění pravidel Soutěže ze Soutěže vyřazen, zaniká jeho případný nárok na výhru a zároveň na jeho místo nastupuje Účastník, který má nárok na výhru jako další v pořadí. Následující pořadí bude dále upraveno v závislosti na změně výherce.
  • Soutěží se o následující cenu (dále jen „Cena“):

 

I. Dárkový voucher na zážitek podle svého přání od společnosti Allegria v hodnotě 15 000 Kč.

 

  • Účastníci, kteří naplní principy dané mechaniky soutěže tak, že jim vznikne nárok na výhru (dále jen „Výherci“) budou Správcem kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku a Instagramu v závislosti od platformy, na které se účastník zapojí.
  • Výherci budou vyzváni, aby prostřednictvím soukromé zprávy sdělili Správci kontaktní údaje, na které Správce soutěže odešle výhru. V případě, že Výherce nebude na takovou výzvu reagovat do 14 kalendářních dnů a nebude možné ho kontaktovat, popř. si výhru nepřevezme dle pokynů Správce, ztrácí na tuto výhru nárok. Na výhru dostane šanci další v pořadí.
  • Výherci nejsou oprávněni vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty. Předáním výhry Výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele a organizátora vůči Výherci stanovené těmito Pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek či Pravidel Soutěže.
  • Účastníci Soutěže jsou tímto ze strany pořadatele a organizátora informováni, že tito nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči Výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito Pravidly, a Výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než uvedená v těchto Pravidlech.
  • Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.

 

5. Zpracování osobních údajů Účastníků Soutěže

 

  • Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je organizátor
  • Osobní údaj v podobě: jména a příjmení, e-mailové a doručovací adresy Účastníka (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel (Správce) Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to jen za účelem a pro potřeby pořádání této Soutěže. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně: identifikaci Účastníků, zařazení do databáze Účastníků v této Soutěži, organizaci a vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Účastníky, předání výher Výhercům, vyhlášení Výherců na výherním seznamu, ochrana práv a právem chráněných zájmů pořadatele a organizátora této Soutěže, jakož i ostatních Účastníků, v souvislosti s organizací této Soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.
  • S ohledem na výše uvedené účely zpracování Údajů bude pořadatel Údaje zpracovávat na základě těchto právních titulů:
  • (i) plnění práv a povinností vedoucích k naplnění veřejného příslibu (tj. Soutěže) a provedení opatření přijatých před vyhlášením veřejného příslibu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
  • (ii) splnění právní povinnosti, která se na pořadatele v souvislosti s tímto veřejným příslibem (tj. Soutěží) vztahuje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR a
  • (iii) uplatnění oprávněného zájmu na ochraně vlastnictví a podnikání včetně ochrany a vymáhání právních nároků pořadatele dle článku 6 odst. 1 písm. (f). GDPR, dojde-li ke sporu v souvislosti s veřejným příslibem (tj. Soutěží).
  • Doba, po kterou budou získané Údaje Účastníků, na základě účasti v této Soutěži Správcem zpracovávány, je doba trvání Soutěže a dále po dobu jednoho roku po jejím skončení. Po uplynutí této doby uchování, může Správce zpracovávat Údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména ochranou právních nároků.
  • Každý Účastník Soutěže si je vědom, že poskytnutí Údajů pro účely pořádání této Soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této Soutěži a bez toho není možné se této Soutěže účastnit.
  • Údaje poskytnuté Účastníkům mohou kromě pořadatele zpracovávat i další zpracovatelé a subjekty pověřené pořadatelem Soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména pak organizátor Soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
  • Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu marketing@statech.cz.. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Cenu. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Údajů na základě jiných právních titulů, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu takového zpracování.

 

6. Závěrečná ustanovení

 

  • Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel i podmínek Soutěže, výhry i dobu trvání Soutěže v době trvání Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou Soutěž i bez uvedení důvodu zrušit, odložit i přerušit. To vše bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v Soutěži právní nárok. O jakýchkoliv stížnostech nebo námitkách či jakýchkoliv záležitostech souvisejících se Soutěží bude rozhodovat pořadatel, a to dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky předávání výher.
  • Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.
  • Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Facebook a Instagram, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.
  • Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
  • Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné Výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají pořadateli a pořadatel má právo je použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
  • Účastník dále souhlasí, že pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně užívat i uveřejňovat soutěžní fotografie a videa včetně podobizen či fotografií Účastníka a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele (k reklamním a propagačním účelům), včetně profilů pořadatele na sociálních sítích.
  • Sdílením fotografie a videa na soc. sítích či jejich zasláním na e-mailovou adresu, Účastník prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

 

V Praze dne 01. 06. 2023

Vše v pořádku? Vraťme se spolu zpět:)